Oktyabr 3, 2022

Buraxılış imtahanında Azərbaycan dili fənnindən bu mövzulara uyğun suallar düşəcək

Proqram fənn kurikulumu üzrə təlim nəticələrinə uyğun olaraq V-XI sinif dərslikləri əsasında hazırlanıb.

“Dil-qaydaları” məzmun xətti üzrə, əsasən, aşağıdakılarla bağlı bilik və bacarıqlar nümayiş etdirilməlidir: Turaz.org dim.gov.az-a əsasən siyahını təqdim edir:

Fonetika:Danışıq səsləri, leksika, Sözün tərkibi, Söz yaradıcılığı,

Morfologiya: Əsas və köməkçi nitq hissələri, İsim, Sifət, Say, Əvəzlik, Feil, Zərf: Köməkçi nitq hissələri

Sintaksis: Söz birləşməsi( sərbəst söz,b), mübtəda, xəbər, Cmlənin ikinci dərəcəli üzvləri Tamamlıq, təyin, zərflik. Həmcins üzvlər, Cümlədə söz sırası, əlavələr, xitab, ara sözlər.

Cümlə-mürəkkəb cümlə(tabesiz, tabeli) dil, yazı,nitq.

Duyğu işarələri, dilin üslubi imkanlarının təzahür formaları, xülasə, tezis

Proqramda baza olaraq V sinifdən başlayaraq XI(V-XI) sinfin birinci yarımilində tədris olunan təlim materialları əsas götürülür. XI sinfin ikinci yarımilinə aid olan mövzular üzrə imtahanda istifadə ediləcək tapşırıqlar V-X sinif materialları əsasında tərtib ediləcək.

Xüsusi Müxbir: Nağızadə Ayşən

Həmiçinin bax: turaz.org/lenkeran-ve-kurdemirde-mekteb-acilisi

Translate »