Fevral 4, 2023

Sərbəst Araşdırma

14 min read

Mil­lə­ti­mi­zin xa­rak­te­rin­də əs­kik cə­hət­lər­dən bi­ri, bəl­kə də bi­rin­ci­si şəx­siy­yət­lə­ri­mi­zi, li­der­lə­ri­mi­zi qiy­mət­lən­di­rə bil­mə­mə­yi­miz­dir. Xü­su­sən də bu gün on­la­ra qar­şı bə­zi ya­zar­la­rı­mız...

Translate »