May 23, 2022

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 26, 2019: Russian Federation Council Chairperson Valentina Matviyenko attends a Russian State Council meeting on agricultural policy at Moscow's Kremlin. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà çàñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ÐÔ "Ãîñóäàðñòâåííàÿ àãðàðíàÿ ïîëèòèêà – ýôôåêòèâíîå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî è ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé" â Êðåìëå. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

“Qərbin zəif nöqtələrini bilirik”- Matviyenko

Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko: “Cavab sanksiyaları hazırlanıb. Sanksiyalar Rusiyaya qarşı sanksiyalara eyni cavab olmayacaq, lakin biz Qərbin zəif yerlərini bilirik. “Biz Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edən ölkələrə tətbiq olunacaq bir sıra sanksiyalar hazırlamışıq.”- deyib.

Turaz.org  xəbər verir ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Matviyenko da bu həftə yüksək səviyyəli Rusiya rəsmilərinin Ukraynadakı separatçı dövlətlərin tanınması lehinə çıxış etdiyi iclasda iştirak edib.

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamada Avropa Birliyinin sanksiyalarına qarşılıq prinsipi çərçivəsində cavab veriləcəyi və sərt tədbirlərin görüləcəyi bildirilib.

Translate »